profesor
 
 
 
 II OGÓLNOPOLSKI KONKURS

PUZONISTÓW I TUBISTÓW 

IM. PAWŁA WALOSZCZYKA 

 

 

 ************************************************************

UWAGA!!!
Zmiana terminu konkursu.
03-06.11.2016 r.
 
 
 REGULAMIN KONKURSU

I

1. Organizatorem konkursu jest Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopniaFryderyka Chopina w Bytomiu.

2. Konkurs odbędzie się w dniach od 8-10 listopada 2016 roku w sali koncertowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Fryderyka Chopina w Bytomiu, przy ul. Moniuszki 17.

3. W konkursie mogą brać udział uczestnicy w 4 grupach:

 • I grupa uczniowie szkół muzycznych I i II st. urodzeni od 2003 roku,
 • II grupa uczniowie szkół muzycznych II stopnia urodzeni w latach 2000-2002,
 • III grupa uczniowie szkół muzycznych II stopnia urodzeni w latach 1997-1999,
 • IV grupa studenci oraz absolwenci Akademii Muzycznych do 26 roku życia.

4. Na pisemny wniosek potwierdzony zgłoszeniem młodszy uczestnik może startowaćstarszej grupie konkursowej.

5. Laureaci I Nagród poprzedniej edycji Konkursu nie mogą startować ponownie w tej samej grupie wiekowej.

6. Konkurs jest:

 • jednoetapowy dla uczestników grupy I i II,
 • dwuetapowy dla uczestników grupy III i IV.

7. Ogłoszenie wyników końcowych, wręczenie nagród oraz koncert laureatów odbędzie się 10 listopada 2016 r. w sali koncertowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzyczneji II st. im. Fryderyka Chopina w Bytomiu. Program koncertu będzie ustalony przez jury w porozumieniu z laureatami.

8. Wszyscy laureaci zobowiązani są wziąć udział w koncercie laureatów.

Nieusprawiedliwiona absencja na koncercie laureatów oznacza rezygnację z nagrody rzeczowej.

 

II

1. Kandydatów do udziału w konkursie delegują szkoły muzyczne I i II stopnia. Zgodność danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym potwierdza dyrektor szkoły delegującej. Zgłoszenia absolwentów szkół muzycznych z 2016 r., studentów oraz absolwentów szkół wyższych dokonują sami zainteresowani, poświadczając zgodność danych własnoręcznym czytelnym podpisem.

 

III

1. Jury konkursu powołuje Dyrektor Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Bytomiu w porozumieniu z Kierownikiem Artystycznym Konkursu.

2. Tryb pracy komisji podejmującej decyzje w sprawie oceniania i nagradzania uczestników reguluje regulamin pracy jury.

3. Decyzje jury są ostateczne.

IV

1. Przesłuchania konkursowe odbywać się będą w kolejności alfabetycznej nazwisk, począwszy od wylosowanej przez organizatorów litery. Kolejność ta zachowana będzie do końca konkursu.

2. Ze względów organizacyjnych i programowych sekretariat konkursu ma prawo dokonania zmian w kolejności przesłuchań w ramach jednego dnia.

3. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do wykonania programu określonego szczegółowo w załączniku do regulaminu. Jury może przerwać występ, jeśli czas prezentacji przekroczy wyznaczony limit.

4. Organizatorzy nie udostępniają ani nie pośredniczą w nabyciu materiałów nutowych potrzebnych do realizacji określonego w załączniku programu.

5. Organizatorzy nie zapewniają akompaniatora.

6. Próby akustyczne w auli szkoły będą możliwe przed rozpoczęciem przesłuchań orazprzerwach przesłuchań konkursowych.

 

V

1. Laureaci otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe.

2. Dopuszcza się przyznanie nagród pozaregulaminowych.

 

VI

 1. Kartę zgłoszenia do udziału w konkursie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wyłącznie na formularzach, które można pobrać ze strony internetowej www.muzycznabytom.pl wraz z dowodem wpłaty w wysokości 150 zł. należy przesłać pocztą w terminie do 10 października 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia

im. F. Chopina w Bytomiu

ul. Moniuszki 17, 41-902 Bytom

 

nazwa odbiorcy:

Rada Rodziców przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej

I i II stopnia im. F. Chopina

ul. Moniuszki 17, 41-902 Bytom

Nr konta:

81 1560 1049 0000 9030 0027 6322

z dopiskiem:

KONKURS 2016 – imię i nazwisko uczestnika

 

2. Przyjęte będą tylko zgłoszenia wypełnione komputerowo lub maszynowo, zawierające wszystkie wymagane dane, oraz dowód dokonania wpłaty wpisowego w pełnej kwocie.

3. Lista uczestników zakwalifikowanych do konkursu będzie opublikowana na stronie internetowej szkoły: www.muzyczna.bytom.pl w dniu 18 października 2016 r.

4. W przypadku rezygnacji z udziału w konkursie zgłoszonego i zakwalifikowanego do udziału uczestnika opłata nie podlega zwrotowi.

 

VII

1. Pełnoletni uczestnicy konkursu lub rodzice (opiekunowie prawni) uczestników niepełnoletnich wyrażają zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku uczestnika przez organizatorów w celach wynikającychregulaminu tego konkursu, podpisując stosowne dokumenty, które są załącznikiem do formularza zgłoszeniowego. (Zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

2. Organizator ma prawo do wykorzystania wizerunku uczestników konkursu, fotografowania i rejestrowania występu w dowolnych technikach audiowizualnych oraz do upublicznienia zgromadzonych materiałów na stronach internetowych,prasie, radio i telewizji w celach reportażowych i promocyjnych.

 

VIII

1. Organizatorzy udostępnią na stronie internetowej szkoły propozycje noclegowe, jednak nie pośredniczą w rezerwacji miejsc.

2. Integralną częścią niniejszego regulaminu są następujące załączniki:

 • program konkursu w kategorii puzonu i tuby,
 • karta zgłoszenia uczestnika,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu,
 • zgoda opiekuna, wykonawcy na przetwarzanie danych osobowych,
 • zgoda na udział w konkursie.

3. Wszelkich dodatkowych informacji udziela kierownik artystyczny pan Michał Mazurkiewicz (tel.: 602 475 180). 

 
 
 
 
*******************************
Polecamy Państwu skorzystanie z hotelu Boutique Hotel's Bytom,
w którym rezerwując nocleg i podając
hasło "Konkurs Muzyczny"
otrzymacie atrakcyjne ceny.
 
Proponujemy także inne miejsca noclegowe w Bytomiu -
 
 
 

SPONSORZY

II Ogólnopolskiego Konkursu Puzonistów i Tubistów

im. P. Waloszczyka:

 

Związek Artystów Wykonawców Stoart        

               

stoart

PIOTR ŚMIETANA Salon i Serwis Instrumentów Dętych

 

smietana

 Firma BrassPoint

 

brasspoint

 

ZM Concept Zbigniew Zygmunt 

 

zygmunt

 

 

 Szkoła Jazdy ZEBRA

 

zebra

 

 
 
Joomla Templates by Joomla51.com