Artykuły

Podstawa programowa przedmiotu RYTMIKA Z KSZTAŁCENIEM SŁUCHU dla kl. 1–3/ Ist

 

 

1.Rozwijanie dyspozycji muzycznej.

 

2.Kształcenie ekspresji muzycznej i muzyczno-ruchowej, twórczej postawy oraz kompetencji społecznych.

 

3. Zdobywanie wiedzy ogólnomuzycznej.

 

Szczegółowe efekty kształcenia:

 

1.Rozwijanie dyspozycji muzycznej.

Uczeń:świadomie i aktywnie słucha muzyki, zauważa zmiany wysokości dźwięków i relacje między nimi,rozpoznaje barwy instrumentów muzycznych,realizuje różnymi sposobami puls i akcent metryczny oraz rytmy złożone z poznanych wartości,rozpoznaje słuchowo i wykonuje różnymi sposobami motywy, tematy i frazy melodyczne, rytmiczne i melodyczno-rytmiczne,śpiewa piosenki, ćwiczenia solfeżowe oraz fragmenty utworów z literatury muzycznej, rozwija umiejętności czytania nut głosem z uwzględnieniem prawidłowej intonacji.

2.Kształcenie ekspresji muzycznej i muzyczno-ruchowej, twórczej postawy oraz kompetencji społecznych.

Uczeń: improwizuje ruchem, głosem oraz na instrumentach orffowskich, wyraża ruchem nastrój i charakter muzyki, reaguje ruchem na elementy dzieła muzycznego, wykonuje lub tworzy akompaniament do piosenek i utworów instrumentalnych, wykazuje się odwagą w wyrażaniu własnych pomysłów, współpracuje w zespole w ramach przydzielonych zadań.

3.Zdobywanie wiedzy ogólnomuzycznej.

Uczeń: realizuje w ćwiczeniach i zabawach ruchowych poznane wartości (cała nuta, półnuta z kropką, półnuta, ćwierćnuta, ósemki, szesnastki, triola ósemkowa) oraz odpowiadające im pauzy, grupy wartości złożonych z ósemek i szesnastek, stosuje zasady notacji i kaligrafii muzycznej w kluczu wiolinowym oraz nazwy literowe i solmizacyjne nut, rozróżnia pojedyncze znaki chromatyczne (krzyżyk, bemol, kasownik), notację znaków przykluczowych, buduje gamy i triady harmoniczne w tonacjach: C-dur, G-dur, F-dur oraz a-moll eolskej i harmonicznej, rozpoznaje w notacji i buduje trójdźwięki majorowe i minorowe w postaci zasadniczej, nazywa interwały, podaje ich rozmiar (od prymy do oktawy z wyłączeniem seksty wielkiej i małej) i odnajduje je w zapisie melodii, rozpoznaje metrum dwudzielne i trójdzielne o ćwierćnutowej i ósemkowej jednostce miary, stosuje podstawowe określenia dynamiczne, artykulacyjne i agogiczne zapisuje i analizuje dyktanda rytmiczne i melodyczno-rytmiczne w formie: „uzupełnianek” i „układanek”, zna nazwy oraz sposoby gry na instrumentach orffowskich, stosuje graficzny obraz wartości, grup rytmicznych oraz pauz, kojarzy go  z wyobrażeniem słuchowym, kojarzy wysokość dźwięku z położeniem na pięciolinii oraz z jego nazwami.

Joomla Templates by Joomla51.com