Artykuły

 

LOGO 2017

 

Regulamin Konkursu

 w ramach

VII Ogólnopolskiego Festiwalu Fagotowo–Obojowego

im. Wiktora Osadzina i Edwarda Mandery

 

I

 1. Organizator

  • Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. F. Chopina w Bytomiu

Współorganizatorzy

  • Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

Opiekun merytoryczny

  • Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

2. W ramach VII Ogólnopolskiego Festiwalu Fagotowo-Obojowego im. Wiktora Osadzina i Edwarda Mandery odbędzie się konkurs w dniach od 25 do 27 października 2017 roku w sali koncertowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Fryderyka Chopina w Bytomiu, przy ul. St. Moniuszki 17.

3. Konkurs jest dwuetapowy.

I etap 25 - 26 października 2017 r.

II etap 26 października 2017 r.

4. Ogłoszenie wyników końcowych, wręczenie nagród oraz koncert laureatów odbędzie się 27 października 2017 r. z towarzyszeniem Polskiej Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej OSM I i II st. w Bytomiu.

Uczestnikom koncertu laureatów zapewnia się dwie próby.

Program koncertu będzie ustalony przez jury konkursu w porozumieniu z laureatami.

5. Wszyscy laureaci zobowiązani są wziąć udział w koncercie laureatów.

Nieusprawiedliwiona absencja na koncercie laureatów oznacza rezygnację z nagrody rzeczowej.

II

1. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie szkół muzycznych II st. klas fagotu i oboju. 

Ograniczenia wieku nie stosuje się.

2. Kandydatów do udziału w konkursie delegują szkoły muzyczne II st. Zgodność danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym potwierdza dyrektor szkoły delegującej.

3. W konkursie nie mogą brać udziału studenci wyższych uczelni muzycznych kształcący się na kierunkach obejmujących grę na fagocie lub oboju, a każdy uczestnik jest zobowiązany do własnoręcznego podpisania stosownego oświadczenia na karcie zgłoszenia uczestnika.

4. W konkursie nie mogą brać udziału laureaci poprzednich edycji konkursu.

(miejsca I – III)

III

1. Jury konkursu powołuje Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

2. Decyzje jury są ostateczne. 

IV

1. Przesłuchania konkursowe odbywać się będą w kolejności alfabetycznej nazwisk, począwszy od wylosowanej przez organizatorów litery. Kolejność ta będzie zachowana do końca konkursu.

2. Ze względów organizacyjnych i programowych sekretariat konkursu ma prawo dokonywania zmian w kolejności przesłuchań w ramach jednego dnia.

3. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do wykonania programu określonego szczegółowo w załączniku do regulaminu. Jury może przerwać występ, jeśli czas prezentacji przekroczy wyznaczony limit.

4. Organizatorzy nie udostępniają ani nie pośredniczą w nabyciu materiałów nutowych potrzebnych do realizacji określonego w załączniku programu.

5. Organizatorzy nie zapewniają akompaniatora.

6. Próby akustyczne w auli szkoły są możliwe 24 października 2017 r. w godzinach popołudniowych oraz w przerwach przesłuchań konkursowych. 

 V

1. Laureaci otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe.

2. Dopuszcza się przyznanie nagród pozaregulaminowych.

VI

1. Zgłoszenia do udziału w konkursie wyłącznie na formularzu wraz z załącznikiem zawierającym stosowne oświadczenia, który można pobrać ze strony internetowej www.muzyczna.bytom.pl

należy przesłać pocztą wraz z dowodem wpłaty kwoty 150 złotych na niżej podane konto w terminie do 22 września 2017 r. włącznie (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. F. Chopina

41-902 Bytom, ul. Moniuszki 17, 

z dopiskiem „KONKURS 2017”

KONTO:

Rada Rodziców przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st.

im. F. Chopina w Bytomiu

81 1560 1049 0000 9030 0027 6322 Getin Bank S.A. o/Bytom

w tytule wpłaty należy wpisać:  „KONKURS 2017 – imię i nazwisko uczestnika”

 

2. Przyjęte będą tylko zgłoszenia wypełnione komputerowo lub maszynowo, zawierające wszystkie wymagane dane i załączniki oraz dowód dokonania wpłaty wpisowego w pełnej kwocie.

3. Lista uczestników zakwalifikowanych do konkursu będzie opublikowana na stronie internetowej www.muzyczna.bytom.pl 

4. W przypadku rezygnacji z udziału w konkursie zgłoszonego i zakwalifikowanego do udziału uczestnika opłata nie podlega zwrotowi.

  VII

 

1. Pełnoletni uczestnicy konkursu lub rodzice (opiekunowie prawni) uczestników niepełnoletnich wyrażają zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku uczestników przez organizatorów w celach wynikających z regulaminu tego konkursu, podpisując stosowne dokumenty, które są  załącznikiem do formularza zgł(Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)

2. Organizator ma prawo do wykorzystania wizerunku uczestników konkursu, fotografowania i rejestrowania występu w dostępnych technikach audiowizualnych oraz do upublicznienia zgromadzonych materiałów na stronach internetowych, w prasie, radio i telewizji w celach reportażowych i promocyjnych.

 VIII

1. Organizatorzy udostępnią na stronie internetowej www.muzyczna.bytom.pl propozycje noclegowe, jednak nie pośredniczą w rezerwacji miejsc. 

2. Integralną częścią niniejszego regulaminu są następujące załączniki:

3. Wszelkich dodatkowych informacji udziela sekretariat Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. F. Chopina w Bytomiu, tel.: 32 281 22 11.

 

 

 PATRONI FESTIWALU 

BAZA NOCLEGOWA BYTOMIA 

HARMONOGRAM RAMOWY

*************************************

 

LAUREACI II OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU  FAGOTOWO-OBOJOWEGO

LAUREACI III OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU FAGOTOWO-OBOJOWEGO

LAUREACI IV OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU FAGOTOWO-OBOJOWEGO

LAUREACI V OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU FAGOTOWO-OBOJOWEGO

LAUREACI VI OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU FAGOTOWO-OBOJOWEGO

LAUREACI VII OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU FAGOTOWO-OBOJOWEGO

 

 

Joomla Templates by Joomla51.com