Szanowni Państwo,

w związku z epidemią na terenie kraju i niebezpieczeństwem rozprzestrzeniania się koronawirusa jesteśmy zmuszeni do zmiany terminu III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Puzonistów i Tubistów im. Pawła Waloszczyka.

Informację o ustaleniu nowej daty odbycia się konkursu prześlemy Państwu drogą mailową. 

 

Z poważaniem

Jolanta Sznajder

Dyrektor Szkoły

 

 
profesor
 
 
 
 
 III OGÓLNOPOLSKI KONKURS

PUZONISTÓW I TUBISTÓW 

IM. PAWŁA WALOSZCZYKA 

 

 

 ************************************************************

REGULAMIN

 

I

1. Organizator

 • Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

Współorganizator

 • Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. F. Chopina w Bytomiu

Opiekun merytoryczny

 • Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

 2. Konkurs odbędzie się w dniach od 28 do 29 maja 2020 roku w sali koncertowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. Chopina w Bytomiu, przy Moniuszki 17.

 3. W konkursie mogą brać udział uczestnicy w 3 grupach:

 • I grupa uczniowie szkół muzycznych I urodzeni w 2007 roku i młodsi,
 • II grupa uczniowie szkół muzycznych II stopnia urodzeni w 2004 roku i młodsi,
 • III grupa uczniowie szkół muzycznych II stopnia urodzeni w 2001 roku i młodsi.

4. W konkursie nie mogą brać udziału studenci wyższych uczelni muzycznych kształcący się na kierunkach obejmujących grę na puzonie lub tubie, a każdy uczestnik jest zobowiązany do własnoręcznego podpisania stosownego oświadczenia zawartego w załączniku nr 1 dołączonego do karty zgłoszenia.

5. Na pisemny wniosek potwierdzony zgłoszeniem młodszy uczestnik może startować w starszej grupie konkursowej.

6. Laureaci I Nagród poprzedniej edycji Konkursu nie mogą startować ponownie w tej samej grupie wiekowej.

7. Konkurs jest dwuetapowy dla uczestników wszystkich grup:

 • I etap stanowi preselekcję uczestników na podstawie nagrań video nadesłanych w dowolnej formie wraz z formularzem zgłoszeniowym do dnia 20 kwietnia 2020 roku. Nominacji będą dokonywać wszyscy pedagodzy wysyłający swoich uczniów na konkurs. Zostaną im udostępnione anonimowe numerowane ścieżki dźwiękowe wyodrębnione z nagrań video. Każdy oceniający będzie mógł nominować do drugiego etapu 10 wybranych uczestników. Do II etapu zostaną dopuszczeni kandydaci z największą liczbą nominacji. O wynikach nominacji nauczyciele prowadzący zostaną poinformowani drogą mailową.
 • II etap odbędzie się w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. F. Chopina i będzie oceniany przez Jury powołane przez Centrum Edukacji Artystycznej.

8. Ogłoszenie wyników końcowych, wręczenie nagród oraz koncert laureatów odbędzie się 29 maja 2020 r. w sali koncertowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. Chopina w Bytomiu. Program koncertu będzie ustalony przez jury w porozumieniu z laureatami.

9.Wszyscy laureaci zobowiązani są wziąć udział w koncercie laureatów. Nieusprawiedliwiona absencja na koncercie laureatów oznacza rezygnację z nagrody.

 

II

1. Kandydatów do udziału w konkursie delegują szkoły muzyczne I i II stopnia. Zgodność danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym potwierdza dyrektor szkoły delegującej.

 

III

1. Członków jury konkursu zatwierdza Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

2. Tryb pracy komisji podejmującej decyzje w sprawie oceniania i nagradzania uczestników reguluje regulamin pracy jury.

3. Decyzje jury są ostateczne.

 

IV

1. Przesłuchania konkursowe odbywać się będą w kolejności alfabetycznej nazwisk, począwszy od wylosowanej przez organizatorów litery. Kolejność ta zachowana będzie do końca konkursu.

2. Ze względów organizacyjnych i programowych sekretariat konkursu ma prawo dokonania zmian w kolejności przesłuchań w ramach jednego dnia.

3. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do wykonania programu określonego szczegółowo w załączniku do regulaminu. Repertuar konkursowy może być wykonany z nut.

4. Jury może przerwać występ, jeśli czas prezentacji przekroczy wyznaczony limit.

5. Organizatorzy nie udostępniają ani nie pośredniczą w nabyciu materiałów nutowych potrzebnych do realizacji określonego w załączniku programu (wyjątek stanowią pozycje na tubę).

6. Organizatorzy nie zapewniają akompaniatora.

7. Próby akustyczne w auli szkoły będą możliwe przed rozpoczęciem przesłuchań oraz w przerwach przesłuchań konkursowych.

 

V

1. Laureaci otrzymują dyplomy i nagrody

2. Dopuszcza się przyznanie nagród pozaregulaminowych.

 

VI

1. Przyjęte będą tylko zgłoszenia wypełnione komputerowo lub maszynowo, zawierające wszystkie wymagane dane.

2. Lista uczestników zakwalifikowanych do konkursu będzie opublikowana na stronie internetowej szkoły: www.muzyczna.bytom.pl w dniu 11 maja 2020 r.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w konkursie zgłoszonego i zakwalifikowanego do udziału uczestnika opłata nie podlega zwrotowi.

 

VII

1. Pełnoletni uczestnicy konkursu lub rodzice (opiekunowie prawni) uczestników niepełnoletnich wyrażają zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku uczestnika przez organizatorów w celach wynikających regulaminu tego konkursu, podpisując stosowne dokumenty, które są załącznikiem do formularza zgłoszeniowego. (Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.).

2. Organizator ma prawo do wykorzystania wizerunku uczestników konkursu, fotografowania rejestrowania występu w dowolnych technikach audiowizualnych oraz do upublicznienia zgromadzonych materiałów na stronach internetowych, w prasie, radio i telewizji w celach reportażowych i promocyjnych.

 

VIII

1. Organizatorzy udostępnią na stronie internetowej szkoły propozycje noclegowe, jednak nie pośredniczą w rezerwacji miejsc.

2. Integralną częścią niniejszego regulaminu są następujące załączniki:

 • program konkursu w kategorii puzonu i tuby,
 • karta zgłoszenia uczestnika,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu,
 • zgoda opiekuna, wykonawcy na przetwarzanie danych osobowych,
 • zgoda na udział w konkursie.

3. Wszelkich dodatkowych informacji udziela sekretarz konkursu Jakub Sznajder (tel. 609 537 671).

 

 
 
 
 
*******************************
 
Proponujemy także inne miejsca noclegowe w Bytomiu -
Joomla Templates by Joomla51.com