logo okpi bytom6 bez tla11orange

 

REGULAMIN

III Ogólnopolskiego Konkursu Puzonistów i Tubistów

im. Pawła Waloszczyka

 

§ 1.

1. Organizator:

1) Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

Współorganizator:

2) Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. F. Chopina w Bytomiu

Opiekun merytoryczny:

3) Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

2. Konkurs odbędzie się w dniach od 03 do 04 czerwca 2022 roku w sali koncertowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. Chopina w Bytomiu, przy ul. Moniuszki 17.

3. Konkurs zostanie przeprowadzonych w trzech grupach:

1) I grupa – uczniowie szkół muzycznych I urodzeni w 2009 roku i młodsi,

2) II grupa – uczniowie szkół muzycznych II stopnia urodzeni w 2006 roku i młodsi,

3) III grupa – uczniowie szkół muzycznych II stopnia urodzeni w 2003 roku i młodsi.

4. W konkursie nie mogą brać udziału studenci wyższych uczelni muzycznych kształcący się na kierunkach obejmujących grę na puzonie lub tubie, a każdy uczestnik jest zobowiązany do własnoręcznego podpisania stosownego oświadczenia zawartego w załączniku nr 1 dołączonego do karty zgłoszenia.

5. Na pisemny wniosek potwierdzony zgłoszeniem młodszy uczestnik może startować w starszej grupie konkursowej.

6. Konkurs jest dwuetapowy dla uczestników wszystkich grup:

1) I etap stanowi przesłuchanie uczestników na podstawie nagrań audio-video nadesłanych zgodnie z instrukcją (załącznik nr 2) wraz z formularzem zgłoszeniowym (załącznik nr 3) oraz zgodą i oświadczeniem (załącznik nr 1) do dnia 29 kwietnia 2022 roku, na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Lista uczestników zakwalifikowanych do II etapu zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły www.muzyczna.bytom.pl do dnia 17 maja 2022 r.

2) II etap konkursu odbędzie się w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. F. Chopina w Bytomiu.

7. Ogłoszenie wyników końcowych, wręczenie nagród oraz koncert laureatów odbędzie się 04 czerwca 2022 r. w sali koncertowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. Chopina w Bytomiu. Program koncertu będzie ustalony przez Jury w porozumieniu z laureatami.

8. Wszyscy laureaci zobowiązani są wziąć udział w koncercie laureatów. Nieusprawiedliwiona absencja na koncercie laureatów oznacza rezygnację z nagrody.


§ 2.

1. Członków Jury konkursu powołuje Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

2. Jury konkursu słucha i ocenia każdego uczestnika z poszanowaniem zasad zachowania należytej staranności.

3. Jury rzetelnie ocenia grę uczestników w oparciu o poniższe kryteria:

1) aparat gry i umiejętności techniczne,

2) prawidłowe odczytanie tekstu,

3) intonacja i estetyka brzmienia,

4) zgodność interpretacji z budową formalną utworu,

5) stylowość interpretacji i artystyczne walory wykonania.

4. Jury ocenia prezentacje konkursowe w skali 1-25 punktów.

5. W pierwszym etapie jury w wyznaczonym przez przewodniczącego dniu przesłuchuje nadesłane nagrania. Każdy z członków jury wystawia ocenę uczestnikowi konkursu i uwzględnieniem w/w kryteriów i przekazuje sekretarzowi jury. Po zakończeniu I etapu przesłuchań sekretarz jury przedstawia przewodniczącemu punktację poszczególnych uczestników traktowaną jako średnią arytmetyczną ocen wszystkich członków z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

6. Zgodnie z §1 ust. 6 ppkt. 1 regulaminu lista uczestników zakwalifikowanych do II etapu zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły (www.muzyczna.bytom.pl).

7. Warunkiem przejścia do II etapu jest uzyskanie co najmniej 20 punktów.

8. Po przesłuchaniu II etapu jury wyłania laureatów.

9. Jury ma prawo przyznać wyróżnienia uczestnikom konkursu, nauczycielom prowadzącym i pianistom – akompaniatorom.

10. Jury ma prawo przyznać nagrody pozaregulaminowe dla uczestników konkursu.

11. Decyzje Jury są niepodważalne, ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. W przypadku rozbieżności w interpretacji, o rozstrzygnięciu wątpliwości decyduje Przewodniczący Jury.

 

§ 3.

1. Przesłuchania konkursowe II etapu odbywać się będą w kolejności alfabetycznej nazwisk, począwszy od wylosowanej przez organizatorów litery.

2. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do wykonania programu określonego szczegółowo w załączniku nr 4 i 5 do regulaminu. Repertuar konkursowy może być wykonany z nut.

3. Jury może przerwać występ, jeśli czas prezentacji przekroczy wyznaczony limit.

4. Organizatorzy nie udostępniają ani nie pośredniczą w nabyciu materiałów nutowych potrzebnych do realizacji określonego w załączniku programu (wyjątek stanowią pozycje na tubę).

5. Organizatorzy nie zapewniają akompaniatora.

6. Próby akustyczne w auli szkoły będą możliwe przed rozpoczęciem przesłuchań oraz w przerwach przesłuchań konkursowych.

 

§ 4.

1. Laureaci otrzymują dyplomy i nagrody

2. Tytuł Laureata Konkursu otrzymają zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej grupie oraz kategorii. Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa.

3. Laureaci konkursu otrzymują uprawnienia:

1) z art. 44zh ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (zwolnienie z egzaminu promocyjnego w szkole artystycznej z najwyższą pozytywną roczną oceną klasyfikacyjną),

2) art. 132 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (przyjmowanie w pierwszej kolejności do szkół ponadpodstawowych),

3) lub w przepisach wydanych na podstawie art. 162 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów podczas postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych).

 

§ 5

1. Przyjęte będą tylko zgłoszenia wypełnione komputerowo zawierające wszystkie wymagane dane.

 

§ 6.

1. Pełnoletni uczestnicy konkursu lub rodzice (opiekunowie prawni) uczestników niepełnoletnich wyrażają zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku uczestnika przez organizatorów w celach wynikających z regulaminu tego konkursu, podpisując stosowne dokumenty, które są załącznikiem do formularza zgłoszeniowego. (Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.).

2. Organizator ma prawo do wykorzystania wizerunku uczestników konkursu, fotografowania i rejestrowania występu w dowolnych technikach audiowizualnych oraz do upublicznienia zgromadzonych materiałów na stronach internetowych, w prasie, radio i telewizji w celach reportażowych i promocyjnych.

 

§ 7.

 

1. Organizatorzy udostępnią na stronie internetowej szkoły propozycje noclegowe, jednak nie pośredniczą w rezerwacji miejsc.

2. Integralną częścią niniejszego regulaminu są następujące załączniki:

3. Wszelkich dodatkowych informacji udziela sekretarz konkursu Jakub Sznajder (tel.: 609 537 671).

 

§ 8.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowy

1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO) informuję Panią/Pana, że:

  • Współadministratorami przetwarzania danych osobowych są:

- Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. F. Chopina w Bytomiu; ul. Moniuszki 17, 41-902 Bytom;

reprezentowana przez dyrektora.

Kontakt tel.: 505 454 421 lub 32 281 22 11,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

Inspektor Ochrony Danych Osobowych OSM I i II stopnia w Bytomiu – Maciej Korzuch. Kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – jest administratorem wszystkich danych osobowych niezbędnych w zakresie przygotowania i przeprowadzenia niniejszego konkursu.

- Centrum Edukacji Artystycznej ul. Mikołaja Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa, reprezentowane przez dyrektora.

Kontakt: tel. 22 421 06 21, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych CEA w Warszawie: https://cea-art.pl/pracownicy-cea/ – jest administratorem wszystkich danych osobowych niezbędnych do zrealizowania zadań organizatora konkursu określonych przepisami prawa w tym wynikających ze sprawozdawczości wykonawcy wobec organizatora.

  • Celem przetwarzania podanych danych jest organizacja III Ogólnopolskiego Konkursu Puzonistów i Tubistów im. Pawła Waloszczyka, a podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2328);
  • Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez uszczerbku dla przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody;
  • Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych jest odrzucenie zgłoszenia kandydata do III Ogólnopolskiego Konkursu Puzonistów i Tubistów im. Pawła Waloszczyka;
  • Podane dane Pani/Pana będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;
  • Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania;
  • Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Pani/Pana prawa lub RODO.

 

*******************************

REGULAMIN W PDF

*******************************

Uczestnikom oraz gościom

III Ogólnopolskiego Konkursu Puzonistów i Tubistów

im. Pawła Waloszczyka polecamy nocleg w

BRISTOL RESIDENCE

ul. Dworcowa 16, 41-902 Bytom
tel. +48 (32) 281 12 41
kom. +48 514 322 379
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(Na hasło "Szkoła Muzyczna Bytom" 

udzielany będzie rabat w wysokości 15% od cen standardowych.)

 

Joomla Templates by Joomla51.com