PEDAGOG SZKOLNY                       
  PSYCHOLOG SZKOLNY
 

Nowe Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach zmienia dotychczasowe sposoby organizacji i udzielania wsparcia dla uczniów także na terenie naszej szkoły.

Priorytetem w myśl powyższego dokumentu powyższym rozporządzeniem polega staje się rozpoznawanie potrzeb każdego ucznia oraz zorganizowaniu mu wsparcia na terenie szkoły oraz warunków do optymalnego rozwoju.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom:

- z niepełnosprawnością,

- niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem społecznym,

- ze szczególnymi uzdolnieniami,

- ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

- z zaburzeniami komunikacji językowej,

- choroba przewlekłą,

- doświadczającym sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,

- doświadczającym niepowodzeń edukacyjnych,

- zaniedbanych środowiskowo w szczególności, gdy związane jest to z trudną sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania wolnego czasu, kontaktami środowiskowymi.

Wsparcie takowe może być także udzielone uczniom, którzy nie mieszczą się w powyższych kryteriach, ale wymaga tego ich stan psychofizyczny lub aktualna sytuacja, jakiej doświadczają.

Celem powyższych oddziaływań jest wspieranie ucznia, rodzica jak i nauczyciela, a także koordynacja i ujednolicenie wszelkich działań podejmowanych w tym zakresie przez pracowników szkoły bądź innych, powołanych do tego specjalistów.

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana z inicjatywy ucznia, rodzica ucznia, nauczyciela lub specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem, poradnia psychologiczno-pedagogicznej (w tym także innej specjalistycznej), asystenta edukacji romskiej, pomocy nauczyciela. A więc każdy - czy to sam uczeń (lub jakakolwiek osoba z jego otoczenia), gdy podejmie decyzję, że potrzebuje wsparcia, może się po nie zwrócić, a wówczas Dyrektor szkoły, taką pomoc danemu uczniowi zapewnia.

Formy pomocy, jakie oferuje szkoła:

- rozmowy wspierające - prowadzone przez pedagoga oraz psychologa szkolnego (konsultacje psychologiczno-pedagogiczne) zarówno dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - dla uczniów mających trudności w nauce, w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego,

- zajęcia o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym - m.in. dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

- zajęcia logopedyczne - dla uczniów z zaburzeniami mowy, które to powodują u nich zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę,

- zajęcia rozwijające uzdolnienia muzyczne - spotkania z nauczycielami akademickimi, lekcje otwarte dla osób zainteresowanych, recitale „Mistrz i uczeń”, warsztaty muzyczne organizowane zarówno na terenie szkoła jak i wyjazdowe na terenie Akademii Muzycznej w Katowicach.

Po więcej informacji z zakresu organizacji i zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w naszej szkole zapraszamy do pedagoga i psychologa szkolnego (sala nr 50) lun na stronę internetową: http://www.men.gov.pl/

Joomla Templates by Joomla51.com