Regulamin Konkursu

w ramach

VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Fagotowo-Obojowego

im. Wiktora Osadzina i Edwarda Mandery

 

 

I. Organizacja konkursu

 1.Organizator

 • Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

2.Współorganizator

 • Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. F. Chopina w Bytomiu

3.Opiekun merytoryczny

 • Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

4.W ramach VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Fagotowo-Obojowego im. Wiktora Osadzina i Edwarda Mandery odbędzie się konkurs w dniach od 01 do 03 grudnia 2021 roku w sali koncertowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. F. Chopina w Bytomiu, przy ul. St. Moniuszki 17.

5.Konkurs jest dwuetapowy.

 • I etap 01 grudnia 2021 r.
 • II etap 02 grudnia 2021 r.

6.Ogłoszenie wyników końcowych, wręczenie nagród oraz koncert laureatów odbędzie się 03 grudnia 2021 r. z towarzyszeniem Polskiej Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. ChopinaBytomiu.

 

II. Założenia konkursu

1.Do konkursu mogą przystąpić uczniowie szkół muzycznych II stopnia klas fagotuoboju. Ograniczenia wieku nie stosuje się.

2.Kandydatów do udziału w konkursie delegują szkoły muzyczne II stopnia.

3.W konkursie nie mogą brać udziału studenci wyższych uczelni muzycznych kształcący się na kierunkach obejmujących grę na fagocie lub oboju, a każdy uczestnik jest zobowiązany do własnoręcznego podpisania stosownego oświadczenia zawartego w załączniku nr 1 dołączonego do karty zgłoszenia.

4.W konkursie nie mogą brać udziału laureaci Grand Prix oraz I miejsc poprzednich edycji konkursu.

5.Przesłuchania konkursowe otwarte są dla publiczności.

 

III. Cele i założenia programowe konkursu

1.Celem konkursu jest stworzenie możliwości zdrowej konkurencji i obiektywnej oceny osiągnięć młodych fagocistów i oboistów:

 • wyłonienie drogą konkursu najbardziej utalentowanych młodych adeptów gry na fagocie i oboju,
 • dodatkowe motywowanie uczniów klas fagotu i oboju do aktywnej pracy nad przygotowaniem repertuaru wymaganego regulaminem konkursu,
 • popularyzacja literatury fagotowo-obojowej,
 • możliwość wykonania utworów przez laureatów z towarzyszeniem Polskiej Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej,
 • promocja młodych solistów o interesującej osobowości artystycznej,
 • wymiana doświadczeń artystycznych i pedagogicznych.

 

IV. Jury konkursu

1.Prezentacje uczestników oceniać będzie pięcioosobowe jury powołane przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej. Członkami Jury będą wybitni pedagodzy reprezentujący różne ośrodki akademickie.

2.Sekretarzem jury będzie nauczyciel Ogólnokształcącej Szkoły Muzyczneji II stopnia im. F. Chopina w Bytomiu.

3.Przewodniczącym i członkiem jury danego konkursu nie może być osoba, której uczeń bierze udział w tym konkursie.

4.W skład jury nie mogą wchodzić osoby spokrewnione lub spowinowacone z uczestnikiem konkursu.

5.Przed rozpoczęciem konkursu członkowie jury składają oświadczenie w sprawie transparentności postępowania w trakcie przeprowadzania konkursu.

6.Jury pracuje w oparciu o Regulamin Pracy Jury.

7.Obrady jury są tajne a decyzje ostateczne.

8.Po zakończeniu konkursu jury sporządza protokół, w którym wskazuje laureatów wyróżnionych oraz dokonuje ogólnej oceny merytorycznej poziomu konkursu.

9.Jury wskazuje laureata nagrody Grand Prix oraz laureata I, II i III miejsca odrębniedwóch kategoriach: obój i fagot.

10.Nie dopuszcza się przyznawania nagród ex-aequo.

11.Jury ma prawo nie wskazać laureata nagród, o których mowa w pkt. 8.

12.Jury wskazuje dowolną liczbę wyróżnionych uczestników konkursu, nauczycieli prowadzących i pianistów – akompaniatorów.

 

V. Przesłuchania konkursowe uczestników

1.Przesłuchania konkursowe odbywać się będą w kolejności alfabetycznej nazwisk, począwszy od wylosowanej przez organizatorów litery. Kolejność ta będzie zachowana do końca konkursu.

2.Przesłuchania konkursowe są otwarte dla publiczności.

3.Ze względów organizacyjnych i programowych sekretariat konkursu ma prawo dokonywania zmian w kolejności przesłuchań w ramach jednego dnia.

4.Jury może przerwać występ, jeśli czas prezentacji przekroczy wyznaczony limit.

5.Jury ocenia uczestników konkursu punktacją od 0 do 25. Uczestnicy, którzy uzyskają minimalną średnią – 19 pkt. zakwalifikują się do II etapu konkursu.

6.Organizatorzy nie udostępniają ani nie pośredniczą w nabyciu materiałów nutowych.

7.Organizatorzy nie zapewniają akompaniatora.

8.Próby akustyczne w sali koncertowej szkoły są możliwe w dniu 30 listopada 2021 r. oraz w przerwach przesłuchań konkursowych.

 

VI. Obowiązujący program konkursu

1.Program konkursowy w kategorii fagotu:

I ETAP

 • Jeden utwór do wyboru spośród następujących:

-       Julius Weissenborn – „Capriccio” op. 14 (bez powtórek) 

[CARL FISCHER] lub [INTERNATIONAL MUSIC COMPANY]

-       Julius Weissenborn – „Two Pieces op. 9 (1. Arioso 2. Humoresque)

[INTERNATIONAL MUSIC COMPANY]

 • Utwór dowolny

-       (W pierwszym etapie dopuszcza się wykonanie obu utworów z nut.)

 

Czas trwania występu nie może przekroczyć 15 minut.

 

II ETAP

 • Jeden koncert do wyboru spośród następujących (wykonany z pamięci):  

-       Antonio Vivaldi – „Koncert d-moll” F. VIII/5 (RV 481, PV 282a)

[RICORDI] lub [EDITIO MUSICA BUDAPEST]

-       Antonio Vivaldi – „Koncert F-dur” F. VIII/8 (RV 485, PV 318)

[RICORDI] lub [EDITION PETERS]

 

2.Program konkursowy w kategorii oboju

I ETAP

 • Jeden utwór do wyboru spośród następujących:

-       Adrien Barthe – Couvre feu

[EMERSON edition]

-       Emile Paladilhe – „Solo pour Hautbois et Piano

[MOLENAAR edition]

 • Utwór dowolny z innej epoki, w kontrastującym stylu (w pierwszym etapie dopuszcza się wykonanie obu utworów z nut.)

 

Czas trwania występu nie może przekroczyć 15 minut.

 

II ETAP

 • Jeden utwór do wyboru spośród następujących (wykonany z pamięci):

-       Alessandro Marcello - „Koncert d-moll

[PETERS] lub [SCHOTT]

-       Jerzy Fryderyk Haendel – „Koncert g-moll nr 3

[boosey & hawkes]

 

VII. Nagrody i wyróżnienia 

1.Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy uczestnictwa.

2.Jury przyznaje laureatom Grand Prix, I, II i III miejsca dyplomy laureata i nagrody finansowe.

3.Finalista lub laureat konkursu korzysta z uprawnień, o których mowa odpowiednioart. 44zh z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, art. 132 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe lub przepisach wydanych na podstawie art. 162 tej ustawy.

4.Jury przyznaje wyróżnionym nauczycielom prowadzącym oraz pianistom – akompaniatorom dyplomy wyróżnienia.

5.Wysokość nagród finansowych dla solistów ustala jury w porozumieniu z współorganizatorem konkursu.

6.Wręczenie nagród i dyplomów dla laureatów konkursu nastąpi podczas koncertu laureatów.

7.Uczestnikom koncertu laureatów zapewnia się dwie próby.

8.Program koncertu będzie ustalony przez jury konkursu w porozumieniu z laureatami.

9.Wszyscy laureaci zobowiązani są wziąć udział w koncercie laureatów.

10.Organizator dopuszcza przyznanie nagród dodatkowych przez podmioty zewnętrzne, w tym producentów instrumentów i akcesoriów muzycznych. Przyznanie nagrody dodatkowej pozostaje wyłącznie w gestii podmiotu zewnętrznego i według kryteriów przez niego ustalonych.

 

VIII. Organizacja konkursu

1.Zgłoszenia do udziału w konkursie dokonuje sekretariat szkoły delegującej przesyłając pocztą elektroniczną kompletnie wypełnioną Kartę Zgłoszenia UczestnikaZałącznik nr 1 na adres mailowy współorganizatora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 01 listopada 2021 r. włącznie.

W temacie wiadomości należy wpisać „ZGŁOSZENIE – KONKURS FAGOTOWO-OBOJOWY 2021”.

2.Przyjęte będą tylko zgłoszenia zawierające wszystkie wymagane dane i załączniki.

3.Lista uczestników zakwalifikowanych do konkursu będzie opublikowana na stronie internetowej www.muzyczna.bytom.pl do 17 listopada 2021 r.

 

IX. Prawa autorskie 

1.Uczestnicy konkursu przenoszą nieodpłatnie na Ogólnokształcącą Szkołę Muzycznąi II stopnia im. F. Chopina w Bytomiu wszelkie prawa majątkowe do artystycznych wykonań, zarejestrowanych podczas prezentacji konkursowych i Koncertu Laureatów w zakresie ich: utrwalenia, zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu, wprowadzenia do obrotu, wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet, publicznego odtwarzania, wyświetlania. Uczestnicy Konkursu udzielają także zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku, utrwalonego w związku z konkursem i przekazanego współorganizatorowi konkursu. Współorganizator zastrzega sobie możliwość wykorzystania wizerunku uczestnika w kolejnych edycjach konkursu.

 

X. Postanowienia końcowe 

1.Organizatorzy nie zapewniają ani nie pośredniczą w rezerwacji miejsc noclegowych.

2.Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Konkursu.

3.Integralną częścią niniejszego regulaminu są następujące załączniki:

4.Wszelkich dodatkowych informacji udziela sekretariat Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. Chopina w Bytomiu, tel.:  505 454 421.

5.W przypadku braku możliwości zorganizowania konkursu w formie stacjonarnej, odbędzie się on on-line, o czym powiadomimy na naszej stronie internetowej.

 

XI. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowy

1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowychdnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO) informuję Panią/Pana, że:

 • Współadministratorami przetwarzania danych osobowych są:

-       Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. F. Chopina w Bytomiu; ul. Moniuszki 17, 41-902 Bytom;

reprezentowana przez dyrektora.

Kontakt tel.: 505 454 421 lub 32 281 22 11,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

Inspektor Ochrony Danych Osobowych OSM I i II stopnia w Bytomiu – Maciej Korzuch. Kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – jest administratorem wszystkich danych osobowych niezbędnych w zakresie przygotowania i przeprowadzenia niniejszego konkursu.

-       Centrum Edukacji Artystycznej ul. Mikołaja Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa, reprezentowane przez dyrektora.

Kontakt: tel. 22 421 06 21, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych CEA w Warszawie: https://cea-art.pl/pracownicy-cea/ – jest administratorem wszystkich danych osobowych niezbędnych do zrealizowania zadań organizatora konkursu określonych przepisami prawa[1] w tym wynikających ze sprawozdawczości wykonawcy wobec organizatora.

 • celem przetwarzania podanych danych jest organizacja VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Fagotowo-Obojowego im. Wiktora Osadzina i Edwarda Mandery, a podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2328);
 • przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez uszczerbku dla przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody;
 • podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych jest odrzucenie zgłoszenia kandydata do VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Fagotowo-Obojowego im. Wiktora Osadzina i Edwarda Mandery;
 • podane dane Pani/Pana będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;
 • przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania;
 • może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Pani/Pana prawa lub RODO.


[1] Ustawa z dnia 07 września 1991r. o Systemie Oświaty (Dz. U. 2020, poz. 1327), Rozporządzenie Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz.U. 2019 poz. 2328) ze zm.

 

PODSUMOWANIE FESTIWALU

LAUREACI FESTIWALU

Joomla Templates by Joomla51.com